• Niebieskie_Igrzyska_2022_100pix.jpg

 

Regulamin Niebieskich Igrzysk

Gdańsk 2 kwietnia 2022 roku

 

I. Organizator

1. Organizatorem Niebieskich Igrzysk jest Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk, www.fundacja.iwrd.pl.

zwanym dalej Organizatorem.

2. Niebieskie Igrzyska są wydarzeniem o charakterze sportowo - integracyjnym, dedykowanym dzieciom młodszym z udziałem dzieci z autyzmem, organizowane
i przeprowadzone na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Wiodącym kolorem całego wydarzenia jest kolor niebieski jako znak solidarności z osobami z ASD.

Wszyscy zawodnicy - uczestnicy Niebieskich Igrzysk są zwycięzcami! Czas nie jest najważniejszy, bo liczy się wytrwałość!

 

II. Cele

 • zwiększenie wrażliwości i świadomości społecznej na temat autyzmu,
 • promocja postawy, że każdy może być sportowcem i każdy ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości,
 • kształtowanie postawy tolerancji wobec innych ludzi,
 • zintegrowanie działań wokół obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu,
 • integracja oraz rozwijanie i wzmacnianie więzi poprzez konkurencje drużynowe
 • doskonalenie sprawności motorycznych
 • kształcenie umiejętności zdobywania wiedzy z różnych źródeł
 • rozwijanie zdolności podejmowania działań w różnych sytuacjach
 • uczenie zgodnej pracy i zabawy

 

III. Miejsce i termin 

1. Niebieskie Igrzyska odbywają się 4 kwietnia 2022 – poniedziałek, w godzinach 9.00-12.00 w siedzibie Fundacji w siedzibie Fundacji Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk.

2. W przedszkolach i szkołach zgłoszonych do Niebieskich Igrzysk wydarzenie się odbywa w dogodnym dla nich terminie w miesiącu kwietniu.

 

IV. Opłaty:

Udział w Igrzyskach jest bezpłatny.

 

V. Uczestnictwo

1. Uczestnikami Niebieskich Igrzysk mogą być dzieci z grup przedszkolnych i szkół podstawowych klasy I-III, w tym dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, wraz z opiekunami, którzy dokonają zgłoszenia swojego udziału zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Każda drużyna wybiera spośród swoich zawodników kapitana. Kapitan stoi na czele drużyny, zawsze zaczyna daną konkurencję oraz niesie, podczas otwarcia Igrzysk, tablicę z emblematem placówki.

3. Zgłoszenie stanowi jednocześnie zgodę uczestnika Igrzysk i ich opiekunów na nieodpłatne  utrwalanie swojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach audiowizualnych oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności zdjęcia i nagrania audiowizualne mogą być kopiowane, utrwalane i zwielokrotniane, udostępniane i pokazywane publicznie (np. w ulotkach, w prasie, telewizji, Internecie, wideo, artykułach promocyjnych, materiałach reklamowych, itp.) zwłaszcza w celach służących promocji działalności Organizatora

4. Wszyscy uczestnicy Niebieskich Igrzysk w momencie zgłoszenia ich do uczestnictwa w Igrzyskach równocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej np. na liście startowej, wynikach itp. Uczestniczący wyrażają zgodę na przesyłanie przez organizatora na wskazany adres mailowy podany w wysłanym zgłoszeniu informacji organizacyjnych dotyczących Niebieskich Igrzysk oraz Fundacji Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka i podmiotów z nim związanych. Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

VI. Zgłoszenie

1. Warunkiem uczestnictwa dzieci z danej placówki jest dokonanie zgłoszenia i otrzymanie jego potwierdzenia.

2. Kartę zgłoszenia należy pobrać na stronie internetowej www.niebieskieigrzyska.pl

3. Kartę zgłoszenia (skan), czytelnie wypełnioną, zgodnie z załącznikiem nr 1 należy wysłać do końca kwietnia 2022 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając:

- dokładną nazwę placówki, adres i dane kontaktowe,

- imiona i nazwiska minimum dwóch opiekunów i ich dane kontaktowe (adresy mailowe, numery telefonów) oraz jednoznaczne wskazanie osoby koordynującej przygotowania do uczestnictwa w Igrzyskach

-  podstawowe dane dzieci z podziałem na grupy zawodników i dzieci kibicujących: imię, nazwisko, wiek oraz wzrost (każdy uczestnik Igrzysk otrzyma bezpłatnie niebieską koszulkę).

 • drużyna zawodników składa się z 6 zawodników plus opiekun, którzy będą reprezentowali przedszkole/ szkołę w Igrzyskach.
 • zespół kibiców składa się maksymalnie z 8 dzieci plus minimum jeden opiekun, którzy na trybunach będą dopingowali swoją drużynę.

W zgłoszeniu jest też wskazana liczba dzieci z autyzmem lub inną niepełnosprawnością oraz lista dodatkowych opiekunów, jeśli takie osoby będą chciały wejść na imprezę. 
4. Na zgłoszeniu jest wymagany podpis dyrektora placówki oraz pieczątka.

5. Akt zgłoszenia kończy się w momencie otrzymania jednoznacznego potwierdzenia drogą mailową od Organizatora – Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, że zgłoszenie zostało przyjęte i nie wymaga uzupełnienia. Znajduje się w nim ilość osób wpisana na listę oraz informacje organizacyjne. Samo wysłanie zgłoszenia, bez potwierdzenia, jest niewystarczające.

6. Potwierdzanie przyjęcia zgłoszenia będzie wysyłane w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania zgłoszenia przez organizatora.

7. Placówki, które dokonały zgłoszenia, powinny umieścić w przedszkolu/ szkole plakat na temat Światowego Dnia Autyzmu i ewentualnych niepokojących symptomów – plakat do pobrania w dwóch formatach: A4 i A3.

8. Każda placówka biorąca udział w Niebieskich Igrzyskach powinna przygotować emblemat placówki - tablicę na trzonku, którą będzie niosło jedno wytypowane przez wychowawcę dziecko – kapitan drużyny.

 

VII. Konkurencje sportowe

1. Wszystkie konkurencje, które będą rozgrywane podczas Niebieskich Igrzysk są zaprezentowane w formie krótkich filmików na stronie www.niebieskieigrzyska.pl w zakładce „Konkurencje”.

2. Zawodnicy będą startowali w konkurencjach przygotowanych przez organizatora, w dwóch grupach wiekowych: dzieci przedszkolne i klasy I – III SP.

3. Każdy zawodnik Igrzysk uczestniczący w konkurencjach sportowych jest pod bezpośrednią opieką swojego opiekuna, który ponosi za niego pełną odpowiedzialność.

4. W konkurencjach sportowych zawodnikowi może udzielać pomocy w wykonaniu danego zadania jego opiekun. Liczy się udział, nieprecyzyjne wykonanie poszczególnych konkurencji. 

 

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na terenie hali sportowej.

2. Kontaktów z ramienia organizatora w sprawie Niebieskich Igrzysk: Sekretariat IWRD -  telefon +58 341 44 4,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestników Niebieskich Igrzysk ani za szkody, których uczestnicy mogą doznać w związku z udziałem w Igrzyskach, w szczególności za szkody wynikające z uprawiania sportu (jak np. urazy, kontuzje itd.).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu i innych przepisów.

5. Wszystkie wnioski i zapytania należy kierować drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach czy wobec innych uczestników czy osoby trzeciej.

 

IX. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk    www.fundacja.iwrd.pl (zwana „Administratorem”).

2. Przekazanie danych osobowych przez zawodników przez osobę upoważnioną do zgłaszania Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Niebieskich Igrzyskach. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Warunkiem uczestnictwa w Niebieskich Igrzyskach jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, w tym do ich udostępnienia przez Fundację Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk    www.fundacja.iwrd.pl w celu zamieszczania informacji dotyczących Niebieskich Igrzysk oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Fundację Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk www.fundacja.iwrd.pl. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym koszulki), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem Niebieskich Igrzysk, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Igrzysk.

5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Osobę upoważnioną do zgłoszenia zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6. Administrator przetwarza dane osobowe w celach wysyłania Osobom zgłoszonym – opiekunom zgłoszonych grup oraz dyrekcji placówek za pomocą e-maili informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą osoby upoważnionej do zgłaszania uczestników Niebieskich Igrzysk (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie zgłoszenia, co jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu).

© Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Google Ads powered by Anibia.pl | Wykonanie: Studio WWW


Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies