Niebieskie Igrzyska Fundacji IWRD

Regulamin

Patronaty

Regulamin Niebieskich Igrzysk

Gdańsk, dnia 15.02.2024


Regulamin konkursu „Niebieskie Igrzyska 2024”

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs „Niebieskie Igrzyska” (zwany dalej: „Konkursem”), jest organizowany przez FUNDACJĘ – INSTYTUT WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA z siedzibą w Gdańsku, mieszczącą się pod adresem ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000228643, NIP 5262837434, REGON 140051240, zwaną dalej Usługodawcą (zwanej dalej: „Organizatorem”).

 2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. nr 201 poz. 1540 ze zm.).

 3. Konkurs odbywa się na zasadach przyrzeczenia publicznego, zgodnie z przepisami art. 919-921 kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 4. Fundatorem nagród jest Organizator.

 5. Niniejszy regulamin (dalej jako: ,,Regulamin”) określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym przez Organizatora i jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony na stronie internetowej Organizatora, znajdującej się pod adresem: www.niebieskieigrzyska.pl (dalej jako: ,,Serwis Organizatora”), w zakładce „Regulamin”.

 6. Konkurs jest organizowany w celu zwiększenia wrażliwości i świadomości w zakresie zaburzeń z zakresu spektrum autyzmu, a także kształtowania prospołecznych postaw obywatelskich opartych na szacunku i tolerancji.


II.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

 2. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej: „Uczestnikiem”) może być każda placówka edukacyjna (dalej jako: „Placówka edukacyjna”), która dokonają elektronicznego zgłoszenia (dalej jako ”Zgłoszenie”) swojego Uczestnictwa w Konkurs, a także:

  1. wykona zadania konkursowe (dalej jako „Zadanie/ Zadanie konkursowe”);

  2. za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na stronach internetowych Serwisu prześle Sprawozdanie z przeprowadzenia z przeprowadzonych Niebieskich Igrzysk;

  3. dokona obowiązków związanych z ochroną danych osobowych wskazanych przez Organizatora.

 3. Zgłoszenia można dokonać elektronicznie za poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce „Zapisz się”.

 4. W Zgłoszeniu Uczestnik powinien wskazać:

  1. dokładny adres, nazwę i typ Placówki edukacyjnej;

  2. imię i nazwisko, funkcja pełniona w Placówce edukacyjnej, adres e-mail, numer telefonu osoby zgłaszającej/koordynującej wykonanie Zadania konkursowego u Uczestnika, zwaną dalej: „Lokalnym Koordynatorem Niebieskich Igrzysk/ Koordynatorem”);

 5. Zgłoszeń konkursowych należy dokonywać w terminie od 16 lutego do 30 kwietnia 2024.

 6. Koordynatorem nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem lub pracownicy oraz współpracownicy podmiotów zależnych od Organizatora, a także osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków.


III. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Jednym z warunków uczestnictwa w konkursie jest wykonanie Zadania konkursowego.

 2. Zadanie konkursowe polega na zorganizowaniu przez Uczestnika w Placówce edukacyjnej Niebieskich Igrzysk, tj. zestawu wydarzeń o charakterze edukacyjno-sportowym, w których udział wezmą uczniowie Uczestnika.

 3. W ramach organizacji Niebieskich Igrzysk, Uczestnik powinien:

  1. umieścić w szkole lub przedszkolu materiały edukacyjne nt. Światowego Dnia Autyzmu i jego niepokojących symptomów w formacie A4, A3 lub A2,

  2. umieścić w widocznym miejscu, w szkole lub przedszkolu, logo Niebieskich Igrzysk.

  3. przeprowadzić wydarzenie edukacyjne w formie warsztatów promujących postawy akceptacji i szacunku wobec różnorodności wśród ludzi,

  4. zorganizować wydarzenie sportowe w ramach których Uczestnik przygotowuje dla swoich uczniów konkurencje sportowe dostosowane do ich wieku.

  5. złożyć Sprawozdanie o którym mowa w rozdz. IV niniejszego Regulaminu.
 4. Materiały edukacyjne oraz propozycje konkurencji dot. wydarzeń wskazanych w ppkt. 3 powyżej są udostępnione Uczestnikom w Serwisie Organizatora po dokonaniu Zgłoszenia.

 5. W Niebieskich Igrzyskach mogą brać udział zarówno uczniowie neurotypowi, jak i uczniowie będący w spektrum autyzmu lub uczniowie z innymi niepełnosprawnościami.

 6. Uczestnik w ramach zadania konkursowego może również wykonywać dodatkowe zadania polegające w szczególności na:

  1. organizowaniu innych działań, mających na celu zwiększanie świadomości na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu,

  2. spotkania z psychologami, autorytetami w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu

  3. zaproszenie do współpracy samorządów, innych placówek edukacyjnych, lokalnych mediów w zakresie organizacji Niebieskich Igrzysk.

 7. Każde z podjętych działań powinny być udokumentowane przez Uczestnika w formie fotorelacji, a także notatek, które następnie należy załączyć do „Sprawozdania”, o którym mowa w rozdz. IV niniejszego Regulaminu.


IV. SPRAWOZDANIE

 1. Lokalny koordynator powinien złożyć sprawozdanie z wykonania zadania konkursowego najpóźniej w terminie 12 maja 2024 roku.
  Link do sprawozdania zostanie wysłany do placówek, które zgłosiły swój udział w Niebieskich Igrzyskach za pomocą „Formularza zgłoszeniowego.

 2. Sprawozdania złożone po terminie określonym w ppkt. 1 powyżej nie będą uwzględniane przy przyznawaniu Nagród.

 3. Do sprawozdania należy dołączyć linki do relacji z przeprowadzonych Niebieskich Igrzysk, w tym także z fotorelacji i podjętych w ramach Niebieskich Igrzysk działań, a także dołączyć dokumenty, o których mowa w ppkt. VI niniejszego Regulaminu.

V. ZWYCIĘZCY I NAGRODY

 1. W Konkursie zostanie nagrodzonych co najmniej 22 Uczestników (dalej jako „Zwycięzcy”).

 2. Nagrody (dalej jako: „Nagrody”) są przyznawane w następujących kategoriach:

  1. Największe Niebieskie Igrzyska” – dla Uczestników, w których wydarzeniach sportowych wzięło najwięcej uczniów (jako kibice i uczestnicy konkurencji sportowych);

  2. Niebieskie Igrzyska – Zaangażowanie” – dla Uczestników, którzy wykażą się największym zaangażowaniem w szerzeniu świadomości nt. zaburzeń ze spektrum autyzmu

  3. „Niebieskie Igrzyska – Kreatywność” – dla Uczestników, którzy wykażą się największą kreatywnością w organizacji inicjatyw mających na celu szerzenie świadomości nt. zaburzeń ze spektrum autyzmu.

  4. „Wyróżnienia Fundacji IWRD” – dla Uczestników, którzy wyróżniły się i zwróciły na siebie uwagę poprzez np. włączenie w wydarzenie innych podmiotów jak Domy Pomocy Społecznej, Ochotniczą Straż Pożarną, itp.

  5. „Niebieskie Igrzyska – największe wydarzenie medialne” – dla Uczestników, którzy stworzyli w swojej placówce wydarzenie przy współpracy z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi (radio, telewizja, lokalna prasa, itp.).

  6. „Niebieskie Igrzyska w mediach społecznościowych” – dla Uczestników, którzy w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram ) najlepiej zaprezentują Niebieskie Igrzyska i uzyskają największe zasięgi, liczbę udostępnień, komentarzy, polubień, itp.

  7. „Niebieskie Igrzyska – Nagroda dla Kuratorium Oświaty” – nagroda przyznawana Kuratorium Oświaty, z obszaru którego najwięcej placówek aktywnie włączy się w Niebieskie Igrzyska.

  8. „Niebieskie Igrzyska – Nagroda dla miasta/gminy” [opcjonalnie] – przyznawane w przypadku nadzwyczajnego zaangażowania się miast lub gmin w wydarzenie (np. zorganizowanie Niebieskich Igrzysk jako miejskie/gminne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 2 kwietnia lub Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu).

 3. W kategoriach wskazanych w ppkt 2a-f powyżej Organizator przyznaje minimum trzy Nagrody, w kategoriach wskazanych w ppkt 2g-h Organizator przyznaje minimalnie jedną Nagrodę.

 4. Organizator może przyznawać również specjalne Nagrody dla Uczestników, którzy wyróżnili przy wykonywaniu Zadania konkursowego.

 5. Nagrody są przyznawane po indywidualnej analizie sprawozdań przesłanych przez Uczestników dokonanej przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora.

 6. Obrady komisji konkursowej są tajne.

 7. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi do 15 czerwca 2024 roku.

 8. Organizator przyzna i wyśle Zwycięzcom Nagrody najpóźniej w terminie do 28 czerwca 2024 roku.

 9. Podmiotem odpowiedzialnym za przekazanie nagród jest Organizator.

 10. Osobą uprawnioną do odbioru nagrody w imieniu Uczestnika jest dyrektor szkoły lub przedszkola lub osoba uprawniona do reprezentowania szkoły lub przedszkola w tym zakresie.

 11. Zwycięzca nie może zrzec się praw do nagrody na rzecz innego podmiotu.

 12. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inną nagrodę lub jej równowartość w pieniądzach

VI. DANE OSOBOWE

 1. Organizator przetwarza dane Lokalnych koordynatorów lub innych osób fizycznych biorących udział w Niebieskich Igrzyskach zgodnie z Klauzulą informacyjną, którą Organizator udostępnia na swoich stronach internetowych.

 2. Uczestnicy są zobowiązani do zebrania zgód na udostępnienie wizerunku osób fizycznych biorących udział w Niebieskich Igrzyskach lub znajdujących się na fotorelacjach przekazywanych w Sprawozdaniu.  

 3. Uczestnik zobowiązuje się przekazać osobom biorącym udział w fotorelacji z organizacji Niebieskich Igrzysk, informacje dot. sposobu przetwarzania danych osobowych tych osób przez Organizatora.

VII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Poprzez dokonanie i wysłanie Sprawozdania Konkursowego, Uczestnik oświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do przesyłanych treści, nie naruszają one praw osób trzecich, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi w ich zakresie licencji, o której mowa w niniejszym pkt VII.

 2. Uczestnik, poprzez wysłanie Sprawozdania z Konkursu , wyraża zgodę na bezpłatne udzielenie Organizatorowi Konkursu licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych do treści ujętej w Zgłoszeniu konkursowym, na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności:

 3. prawo sporządzenia cyfrowego zapisu Utworów,

 4. wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet, szczególnie do jej publikacji na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych Organizatora,

 5. prawo wprowadzania Utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,

 6. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 7. zwielokrotnienie i rozpowszechnianie Utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

 8. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;

 9. prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania Utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje.

 10. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Utworem jest utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.),w szczególności w postaci fotorelacji z organizacji Igrzysk.

 11. Uczestnik Konkursu oświadcza, że treści prezentowane przez niego w ramach Zgłoszenia konkursowego nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich i innych, jakichkolwiek osób trzecich oraz wizerunku osób, które znajdują się na zdjęciu, a fotografia została wykonana samodzielnie przez Uczestnika.

 12. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania treści zgłoszonych do Konkursu przez Uczestnika na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.

VIII. REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem, która może zostać złożona mailowo na adres: niebieskieigrzyska@iwrd.pl

 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz powód reklamacji.

 3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające uczestnictwo w Konkursie:

  1. komputer z dostępem do Internetu, ,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. posiadanie telefonu.

 2. Organizator ma prawo do modyfikacji treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na stronie Serwisu Konkursowego co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem wejścia zmian w życie.

 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.