Niebieskie Igrzyska Fundacji IWRD

Regulamin

Regulamin Niebieskich Igrzysk

Gdańsk, marzec 2023 roku

I. Organizator

 1. Organizatorem Niebieskich Igrzysk jest Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk,www.fundacja.iwrd.pl zwana dalej Organizatorem.
 2. Niebieskie Igrzyska są wydarzeniem o charakterze edukacyjnym oraz sportowo – integracyjnym, dedykowanym dzieciom z przedszkoli i szkół podstawowych, w tym z udziałem dzieci z autyzmem, organizowane i przeprowadzane na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Wiodącym kolorem całego wydarzenia jest kolor niebieski jako znak solidarności z osobami z autyzmem (ASD, eng. Autism Spectrum Disorder).

II. Cele

 • zwiększenie wrażliwości i świadomości społecznej na temat autyzmu,
 • promocja postawy, że każdy może być sportowcemi każdy ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości,
 • kształtowanie postawy tolerancji wobec innych ludzi,
 • zintegrowanie działań wokół obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu,
 • integracja oraz rozwijanie i wzmacnianie więzi poprzez konkurencje drużynowe
 • doskonalenie sprawności motorycznych
 • kształcenie umiejętności zdobywania wiedzy z różnych źródeł
 • rozwijanie zdolności podejmowania działań w różnych sytuacjach
 • uczenie zgodnej pracy i zabawy

III. Miejsce i termin

 1. W przedszkolach i szkołach zgłoszonych do Niebieskich Igrzysk wydarzenie się odbywa w dogodnym dla nich terminie w kwietniu 2023.

IV. Opłaty:

 1. Udział w Igrzyskach jest bezpłatny.

V. Uczestnictwo

 1. Uczestnikami Niebieskich Igrzysk mogą być dzieci z grup przedszkolnych i szkół podstawowych, w tym dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, wraz z opiekunami.
 2. Decyzję o organizacji Niebieskich Igrzysk w placówce i udziale w konkursie podejmuje Dyrektor placówki.
 3. Dyrektor placówki lub wyznaczony przez niego pracownik dokonuje zgłoszenia uczestnictwa placówki w Niebieskich Igrzyskach zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

VI. Zgłoszenie

 1. Warunkiem uczestnictwa danej placówki jest dokonanie zgłoszenia poprzez Formularz zgłoszeniowy i otrzymanie jego potwierdzenia.
 2. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić. Należy w nim zawrzeć: dokładną nazwę placówki, adres i dane kontaktowe, imię i nazwisko przedstawiciela placówki i jego dane kontaktowe (adres mailowy, numer telefonu), który będzie jednocześnie osobą koordynującą przygotowania w placówce związane z organizacją Igrzysk.
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z uzyskaniem przez osobę zgłaszającą zgody dyrektora placówki na organizację Igrzysk.
 4. Z chwilą przesłania formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Niebieskich Igrzysk proces rejestracji danej placówki na NI jest zakończony.
 5. W przypadku niezakwalifikowania się placówki na Niebieskie Igrzyska zostanie przesłany przez Organizatora NI e-mail ze stosowną informacją. Brak takiego e-maila oznacza, że placówka została zakwalifikowana na Niebieskie Igrzyska.
 6. Placówki, które dokonały zgłoszenia, powinny umieścić w przedszkolu/ szkole plakat na temat Światowego Dnia Autyzmu i ewentualnych niepokojących symptomów – plakat jednym z trzech formatów: pdfA4pdfA3pdfA2 do pobrania.
 7. Przesłanie danych kontaktowych w formularzu zgłoszeniowym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela placówki przez Organizatora w celach związanych z organizacją imprezy oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy informacji organizacyjnych dotyczących Niebieskich Igrzysk oraz Fundacji Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka i podmiotów z nim związanych. Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

VII. Przebieg realizacji projektu

1. Sportowe Niebieskie Igrzyska:

 • Każda placówka organizująca Niebieskie Igrzyska przygotowuje konkurencje, które są dostosowane do wieku uczestniczących w nich dzieci. Przykładowe konkurencje, które można przeprowadzić podczas Niebieskich Igrzysk są zaprezentowane w formie krótkich filmików na stronie www.niebieskieigrzyska.pl w zakładce „Konkurencje”.
 • Każdy zawodnik Igrzysk uczestniczący w konkurencjach sportowych jest pod bezpośrednią opieką swojego opiekuna, który ponosi za niego pełną odpowiedzialność.
 • W konkurencjach sportowych zawodnikowi może udzielać pomocy w wykonaniu danego zadania jego opiekun. Liczy się udział, a nie precyzyjne wykonanie poszczególnych konkurencji. 

2. Inne inicjatywy:

 • Zachęcamy do zorganizowania innych działań, mających na celu zwiększanie świadomości na temat autyzmu.
 • Dodatkowe inicjatywy należy udokumentować i opisać w formularzu podsumowującym projekt, który zostanie udostępniony przez organizatora pod koniec akcji.

VIII. Konkurs

 1. Niebieskie Igrzyska 2023 odbywają się na zasadzie konkursu.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy oraz rozliczenie realizacji Niebieskich Igrzysk poprzez formularz podsumowujący projekt
 3. W podsumowaniu projektu brane będą pod uwagę dane dotyczące liczby dzieci biorących udział w konkurencjach sportowych (w tym dzieci z autyzmem lub innymi niepełnosprawnościami) oraz kibice (w tym dzieci z autyzmem lub innymi niepełnosprawnościami).
 4. Nagrody można uzyskać w trzech kategoriach: 
 • Największe Niebieskie Igrzyska I – 3 nagrody dla placówek, w których w akcji weźmie udział najwięcej dzieci jako uczestnicy i kibice łącznie (kryterium ilościowe);
 • Największe Niebieskie Igrzyska II – 3 nagrody dla placówek, w których akcji weźmie udział najwięcej dzieci jako uczestnicy i kibice łącznie względem całkowitej liczby wszystkich dzieci (kryterium procentowe);
 • Najbardziej Kreatywne Niebieskie Igrzyska – 3 nagrody dla placówek, w których poza zajęciami sportowymi i publikacją plakatów o autyzmie, podjęte zostaną inne inicjatywy zwiększające świadomość na temat autyzmu – wszystkie inicjatywy będą oceniane indywidualnie przez komisję konkursową złożoną z osób wyznaczonych przez Organizatora. Do oceny zgłoszeń konkursowych konieczne jest dokładne opisanie podjętych inicjatyw w formularzu podsumowującym projekt oraz załączenie fotorelacji, która będzie dowodem zrealizowanych działań.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania wyróżnień poza trzema wymienionymi kategoriami dla placówek szczególnie wyróżniły się w sposobie przeprowadzania Niebieskich Igrzysk oraz w propagowaniu wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.
 2. Nagrody przyznaje komisja wyznaczona przez Organizatora na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz formularzu podsumowującym projekt przesłanych przez placówki.

IX. Podsumowanie projektu

 1. Na koniec kwietnia 2023 Organizator udostępni formularz podsumowujący projekt, który będzie zawierał pytania dotyczące daty imprezy, liczby uczestników w poszczególnych inicjatywach, w tym o uczestników z autyzmem lub innymi niepełnosprawnościami, prośbę o opisanie innych inicjatyw. Ponadto pojawi się tam prośba o przesłanie fotorelacji, która będzie dowodem podjętych działań.
 2. Fotorelacja może zawierać maksymalnie 10 zdjęć.
 3. Do fotorelacji Dyrektor placówki jest zobowiązany załączyć podpisany dokument „Oświadczenie dla dyrektora dotyczące wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku”, w którym oświadcza, że uzyskał wszystkie wymagane zgody pozwalające na udostępnienie zdjęć z Niebieskich Igrzysk celu zamieszczenia ich na stronie Instytutu (www.iwrd.pl), na Facebooku (www.facebook.com/iwrdpl/) oraz stronie ww.niebieskieigrzyska.iwrd.pl
 4. Dyrektor placówki zgodnie z przesłanym Oświadczeniem jest zobowiązany do przechowywania indywidualnych zgód uczestników Niebieskich Igrzysk (lub ich opiekunów) na nieodpłatne utrwalanie wizerunku na zdjęciach oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku przez Fundację IWRD na stronie Instytutu (www.iwrd.pl), na Facebooku (facebook.com/iwrdpl/) oraz stronie www.niebieskieigrzyska.pl bez ograniczeń czasowych. Jednocześnie Dyrektor zobowiązuje się powiadomić Administratora danych osobowych (Fundacja -Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk), jeśli któryś z uczestników wycofa swoją zgodę. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu zgody Administrator zobowiązuje się możliwie najszybciej usunąć zdjęcie z wizerunkiem ze swoich stron internetowych i FB.
 5. Przesłanie formularza podsumowującego projekt do dnia 8.05.2023 r. jest warunkiem koniecznym udziału w konkursie oraz otrzymania przez nauczycieli i placówkę zaświadczeń o udziale w Niebieskich Igrzyskach 2023.

X. Postanowienia końcowe.

 1. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których będą powiadamiani zapisani uczestnicy Niebieskich Igrzysk.
 2. W przypadku niesportowych lub nieetycznych zachowań zarejestrowana placówka może zostać wykluczona z Niebieskich Igrzysk.
 3. Kontaktów z ramienia organizatora w sprawie Niebieskich Igrzysk: Sekretariat IWRD –  telefon +58 341 44 41,  e-mail: niebieskieigrzyska@iwrd.pl
 4. Organizator nie odpowiada za szkody, których uczestnicy mogą doznać w związku z udziałem w organizowanych w ich placówce Igrzyskach, w szczególności za szkody wynikające z uprawiania sportu (jak np. urazy, kontuzje itd.). Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach czy wobec innych uczestników czy osoby trzeciej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 6. Wszystkie wnioski i zapytania należy kierować drogą mailową na adres: niebieskieigrzyska@iwrd.pl

XI. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Fundacja -Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk fundacja.iwrd.pl(zwana „Administratorem”).
 2. Przekazanie danych osobowych przez placówkę zgłoszoną do udziału w imprezie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w konkursie związanym z organizacją Niebieskich Igrzysk. Uzyskane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z organizacją imprezy oraz z wysyłaniem przez Organizatora na wskazany adres mailowy informacji dotyczących Niebieskich Igrzysk oraz innych działań Fundacji Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka i podmiotów z nim związanych dotyczących szerzenia wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu.